Utlysningar från InfraSweden2030

Aktuell utlysning från InfraSweden2030

 

Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

 

Erbjudandet riktar sig till företag och organisationer som söker bidrag för att utveckla produkter, tjänster, processer, arbetssätt och affärs- och upphandlingsmodeller som leder till kommersialisering inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.

 

För att få stöd ska projekt handla om innovationer, tänkta lösningar som är nya eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden. Innovationsprojekt som får bidrag ska kunna leda till lösningar som har kommersiell potential och som ligger i linje med InfraSweden2030:s målsättningar. Innovationsprojekt kan också handla om att utveckla upphandlingsformer som ger incitament till utveckling och implementering. I ansökan ska projekt kopplas tydligt till minst ett av InfraSweden2030:s fokusområden.

 

Rätt nyttjad kan digitalisering i dess olika former och tillämpningar skapa bättre förutsättningar för att planera, bygga, vidmakthålla och nyttja transportinfrastrukturen som en integrerad del i ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem.

 

Bland de viktigaste digitaliseringstrenderna med stark bäring på transportinfrastruktur är:

 

•automatisering och självlärande teknik (Machine Learning, Automationoch Artificiell Intelligens AI) som gör saker och maskiner intelligenta.

 

•sakernas internet (Internet of Things IoT) som kopplar ihop maskiner, gods, med mera.

 

•sammansmältning av det fysiska och den digitala beskrivningen av det fysiska (Augmented Reality AR, Virtual Reality VR, Byggnads-informationsmodellering BIM och Digitala Tvillingar) som gör att man kan förstärka verkligheten eller uppleva och hantera den virtuellt.

 

•smarta sensorer som kommunicerar uppmätta värden med varandra och andra system.

 

•drönarteknik som verktyg för att förbättra arbetsmiljö, ekonomi och tidsåtgång.

 

Små innovationsprojekt med maximalt 1 miljon kronor i bidrag ska ha minst två parter och en projekttid på maximalt 12 månader. Stora innovationsprojekt med större bidrag än 1 miljon kronor ska ha minst tre parter och en projekttid på maximalt 36 månader

 

Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2020-2022 med ett erbjudande om finansiering upp till 50 procent av ett innovationsprojekts stödberättigande kostnader. Utlysningen öppnar 24 oktober, all information om utlysningen hittas då på Vinnovas sida om utlysningen.

Utlysningar är möjligheter att söka stöd till forsknings- och innovationsprojekt, via Vinnova.

InfraSweden2030 riktar sig till forskare och företag som vill utveckla transportinfrastruktur. Genom att söka stöd kan du få medfinansiering på upp till 50% i ditt projekt.

InfraSweden2030 överser en till två utlysningar per år. Programmet formulerar vilket område utlysningen ska handla om, och rekommenderar sakkunniga experter som utvärderar inkomna ansökningar. Vinnova fattar slutgiltigt beslut om vilka projekt som får stöd.

Ansökningarna bedöms i konkurrens. Bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in till Vinnova via Vinnovas Intressentporta.

Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:

  1. Ansökan lämnas in via Vinnovas Intressentportal.
  2. Projektreferat skickas till programledningen för InfraSweden2030.
  3. Endast de ansökningar som uppfyller de formella kraven (se texten till den aktuella utlysningen) kommer att bedömas utifrån bedömningskriterierna (se texten till den aktuella utlysningen). Ansökningarna bedöms av särskilt förordnade bedömare (externa experter och Vinnovas sakkunniga handläggare) som vid ett bedömningsmöte lämnar sin samlade rekommendation till Vinnova.
  4. Vinnova genomför vid behov telefonintervjuer med företrädare för sökande projektkonsortier. Kallelse kan ske med relativt kort varsel, ca en vecka innan
  5. Vinnova fattar beslut om finansiering av projekt med beaktande av bedömarnas
  6. Vinnova meddelar beslutet till sökande samt informerar ledningen för InfraSweden2030 om

 

Avslutade utlysningar

Lösningar för hållbar transportinfrastruktur

(stängde 5 februari 2019) Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur 1

(stängde 14 februari 2018) Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

Klimatneutral infrastruktur

(Stängde 28 april 2017) Syftet med utlysningen var att främja utvecklingen av nya innovativa lösningar och väsentliga förbättringar för att kraftigt minska klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av den nuvarande och framtida transportinfrastrukturen genom hela dess livslängd.

Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

(Stängde 27 oktober 2016) Syftet med denna utlysning var att utveckla lösningar för effektivare planering, industriella processer, funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer i den svenska transportinfrastrukturen. Lösningarna ska vara effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv och ge leverantörsmarknaden affärsmässiga förutsättningar.

Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

(Stängde 14 juni 2016) Utlysningens syfte var att främja utvecklingen av nya innovativa metoder och väsentliga förbättringar av befintliga metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen. I förlängningen är målet att förbättra tillståndet på befintlig transportinfrastruktur och göra den mindre känslig för störningar.