Utlysningar

Lösningar för hållbar transportinfrastruktur

sök senast 5 februari

Vi vill utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar för en resurseffektiv, miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur.
Vi eftersöker projekt inom många olika områden: till exempel konstruktionslösningar, affärsmodeller, tillståndsbedömning, drift & underhåll, och produktivet. Vi efterlyser också projekt som sammanlänkar transportinfrastruktur med informationsinfrastruktur, och projekt som arbetar med klimatneutral transportinfrastruktur.

Omfattning
För detta erbjudande har avsatts en budget på maximalt 20 miljoner kronor för perioden 2019-2021. Projekttiden ska vara begränsad till maximalt 36 månader. Bidraget för små Forsknings- och innovationsprojekt (FoI) är maximalt 1 miljon kronor medan för stora FoI-projekt finns det ingen övre gräns. Bidraget kan utgöra högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Resterade del ska finansieras genom parternas medfinansiering.

Vem kan söka?
Erbjudandet riktar sig till alla aktörer som söker finansiering för att utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en hållbar transportinfrastruktur. Deltagande projektparter ska vara juridiska personer, och  minst en deltagande part i projekt som ansökan avser ska vara näringslivsrepresentant.
Små FoI-projekt ska ha minst två parter, stora FoI-projekt ska ha minst tre parter.
Projektbeskrivningen ska visa hur kvinnor och män på ett jämställt sätt har inflytande över projektet samt medverkar aktivt i genomförandet.
Programkontoret för InfraSweden2030 hjälper dig gärna med att hitta projektpartners för ansökan, och med att se över att ansökan uppfyller de krav som ställs. Beslut om vem som får stöd görs av Vinnova.

Informationsmöten 

InfraSweden2030 anordnar ett antal informations- och nätverksmöten för utlysningen, där du kan hitta samarbetspartners att bilda konsortium med, och ställa frågor till programkontoret.

 

Utlysningar är möjligheter att söka stöd till forsknings- och innovationsprojekt, via Vinnova.

InfraSweden2030 riktar sig till forskare och företag som vill utveckla transportinfrastruktur. Genom att söka stöd kan du få medfinansiering på upp till 50% i ditt projekt.

InfraSweden2030 överser två utlysningar per år. Programmet formulerar vilket område utlysningen ska handla om, och rekommenderar sakkunniga experter som utvärderar inkomna ansökningar. Vinnova fattar slutgiltigt beslut om vilka projekt som får stöd.

 

Avslutade utlysningar

Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur 1
(stängde 14 februari 2018)

Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

Klimatneutral infrastruktur
(Stängde 28 april 2017)

Syftet med utlysningen var att främja utvecklingen av nya innovativa lösningar och väsentliga förbättringar för att kraftigt minska klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av den nuvarande och framtida transportinfrastrukturen genom hela dess livslängd.

Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta
(Stängde 27 oktober 2016)

Syftet med denna utlysning var att utveckla lösningar för effektivare planering, industriella processer, funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer i den svenska transportinfrastrukturen. Lösningarna ska vara effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv och ge leverantörsmarknaden affärsmässiga förutsättningar.

Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen
(Stängde 14 juni 2016)

Utlysningens syfte var att främja utvecklingen av nya innovativa metoder och väsentliga förbättringar av befintliga metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen. I förlängningen är målet att förbättra tillståndet på befintlig transportinfrastruktur och göra den mindre känslig för störningar.