Utlysningar från InfraSweden2030

Utlysningar är möjligheter att söka stöd till forsknings- och innovationsprojekt, via Vinnova.

InfraSweden2030 riktar sig till forskare och företag som vill utveckla transportinfrastruktur. Genom att söka stöd kan du få medfinansiering på upp till 50% i ditt projekt.

InfraSweden2030 överser en till två utlysningar per år. Programmet formulerar vilket område utlysningen ska handla om, och rekommenderar sakkunniga experter som utvärderar inkomna ansökningar. Vinnova fattar slutgiltigt beslut om vilka projekt som får stöd.

Ansökningarna bedöms i konkurrens. Bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in till Vinnova via Vinnovas Intressentporta.

Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:

  1. Ansökan lämnas in via Vinnovas Intressentportal.
  2. Projektreferat skickas till programledningen för InfraSweden2030.
  3. Endast de ansökningar som uppfyller de formella kraven (se texten till den aktuella utlysningen) kommer att bedömas utifrån bedömningskriterierna (se texten till den aktuella utlysningen). Ansökningarna bedöms av särskilt förordnade bedömare (externa experter och Vinnovas sakkunniga handläggare) som vid ett bedömningsmöte lämnar sin samlade rekommendation till Vinnova.
  4. Vinnova genomför vid behov telefonintervjuer med företrädare för sökande projektkonsortier. Kallelse kan ske med relativt kort varsel, ca en vecka innan
  5. Vinnova fattar beslut om finansiering av projekt med beaktande av bedömarnas
  6. Vinnova meddelar beslutet till sökande samt informerar ledningen för InfraSweden2030.

 

Nästa utlysning från InfraSweden2030 öppnar hösten 2020.

Avslutade utlysningar

 

Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

(stängde 4 februari 2020) Erbjudandet riktade sig till företag och organisationer som sökte bidrag för att utveckla produkter, tjänster, processer, arbetssätt och affärs- och upphandlingsmodeller som leder till kommersialisering inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.

 

Lösningar för hållbar transportinfrastruktur

(stängde 5 februari 2019) Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

 

Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

(stängde 14 februari 2018) Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

 

Klimatneutral infrastruktur

(Stängde 28 april 2017) Syftet med utlysningen var att främja utvecklingen av nya innovativa lösningar och väsentliga förbättringar för att kraftigt minska klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av den nuvarande och framtida transportinfrastrukturen genom hela dess livslängd.

 

Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

(Stängde 27 oktober 2016) Syftet med denna utlysning var att utveckla lösningar för effektivare planering, industriella processer, funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer i den svenska transportinfrastrukturen. Lösningarna ska vara effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv och ge leverantörsmarknaden affärsmässiga förutsättningar.

 

Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

(Stängde 14 juni 2016) Utlysningens syfte var att främja utvecklingen av nya innovativa metoder och väsentliga förbättringar av befintliga metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen. I förlängningen är målet att förbättra tillståndet på befintlig transportinfrastruktur och göra den mindre känslig för störningar.