Uppkopplad transportinfrastruktur

Området fokuserar på nya värdeskapande processer, lösningar och tjänster som möjliggörs av att infrastrukturen är uppkopplad med
andra delar av transportsystemet.

Exempel är tjänster för effektivare drift och underhåll av infrastrukturen samt tjänster för effektivt utnyttjande av transportinfrastrukturen. Målet är ökad precision i alla åtgärder genom effektivt utnyttjade av information och ny teknologi.

Effektmål 2030
InfraSweden2030 har bidragit till ett betydligt ökat värde av befintlig transportinfrastruktur genom en djupare integration mellan olika aktörer i transportsystemet. Medborgare och företag i Sverige får ett mer effektivt transportsystem och en mer förutsägbar servicenivå. Svenska företag är framgångsrika leverantörer av kommersialiserade nya lösningar på den växande internationella tjänstemarknaden.

Fokusområdet leds av Gunnar Johansson

Projekt i fokusområdet

iBridge – Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

iBridge – Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Smart flöde av tillgångsinformation för transportinfrastrukturen (SmartFlow)

Smart flöde av tillgångsinformation för transportinfrastrukturen (SmartFlow)

Dynamisk optimering för utveckling av klimatneutrala betongkonstruktioner

Dynamisk optimering för utveckling av klimatneutrala betongkonstruktioner

Managementperspektiv på en transformativ infrastruktursektor

Managementperspektiv på en transformativ infrastruktursektor

GaPS identification and training

GaPS identification and training

Framework Young Infra Academy

Framework Young Infra Academy

Forskningsfront transportinfrastruktur – Fördjupningsstudie om InfraSweden2030:s fokusområden

Forskningsfront transportinfrastruktur – Fördjupningsstudie om InfraSweden2030:s fokusområden

Effekt av miljövänliga transporter

Effekt av miljövänliga transporter

Young Infra Academy möter forskarna

Young Infra Academy möter forskarna

FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

Wavebreaker – verifiering av innovativ bullerdämpare

Wavebreaker – verifiering av innovativ bullerdämpare

Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri

Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri

Tåginducerade vibrationer i byggnader – testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion

Tåginducerade vibrationer i byggnader – testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion

TACK – Tunnlar Automatisk spriCK Övervakning genom Maskininlärning

TACK – Tunnlar Automatisk spriCK Övervakning genom Maskininlärning

Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar – REKO

Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar – REKO

LIVAR – Livslängdsoptimering av räler

LIVAR – Livslängdsoptimering av räler

Körbarhetsanalyser i tågsimulator ger möjlighet att i förväg prova infrastruktur

Körbarhetsanalyser i tågsimulator ger möjlighet att i förväg prova infrastruktur

Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

Förbättrad metod för paltning av bergbult

Förbättrad metod för paltning av bergbult

Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar

Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar

DMrail – Digitalisering av underhåll för en hållbar transportinfrastruktur

DMrail – Digitalisering av underhåll för en hållbar transportinfrastruktur

Detektion av spårskador i järnväg – Tågbaserade fältprov av prototyp

Detektion av spårskador i järnväg – Tågbaserade fältprov av prototyp

Big Bro 2.0

Big Bro 2.0

Restsaltmodeller för beslutsstödsystem

Restsaltmodeller för beslutsstödsystem

God ljudmiljö i stationssamhällen

God ljudmiljö i stationssamhällen

Kartläggning av internationella FoU-program inom InfraSweden2030:s fokusområden

Kartläggning av internationella FoU-program inom InfraSweden2030:s fokusområden

Förstudie i spårteknik och underhåll: Effektivisering av metodik, produktionsteknik ooch maskinell utrustning för JVG-underhåll

Förstudie i spårteknik och underhåll: Effektivisering av metodik, produktionsteknik ooch maskinell utrustning för JVG-underhåll

Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi

Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi

REPLAY: film i spår

REPLAY: film i spår

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Modellering korrosion i nya typer av betong

Modellering korrosion i nya typer av betong

Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsprojekt

Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsprojekt

Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager

Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

UPPSAMT 2.0 –  punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

UPPSAMT 2.0 – punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

DigiRoad – Simulering av utläggning och packning av obundna material i vägproduktion

DigiRoad – Simulering av utläggning och packning av obundna material i vägproduktion

Kvalitetskontroll av markstabilisering genom seismisk mätning med optisk fiber

Kvalitetskontroll av markstabilisering genom seismisk mätning med optisk fiber

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Hållbar branschutveckling genom innovationsfrämjande upphandlingsstrategi

Hållbar branschutveckling genom innovationsfrämjande upphandlingsstrategi

Framtidens mobilitetsstationer

Framtidens mobilitetsstationer

Södra Cykelstambanan

Södra Cykelstambanan

Rullande Busskur

Rullande Busskur

Koncept för anläggningsfabriken

Koncept för anläggningsfabriken

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

Övriga fokusområden i InfraSweden2030

Klimatneutral transportinfrastruktur
Konstruktionslösningar och byggmetoder
Ökad produktivitet av infrastruktur
Tillståndsbedömning, drift & underhåll
Ökad kompetens och attraktivitet