Uppkopplad transportinfrastruktur

Området fokuserar på nya värdeskapande processer, lösningar och tjänster som möjliggörs av att infrastrukturen är uppkopplad med
andra delar av transportsystemet.

Exempel är tjänster för effektivare drift och underhåll av infrastrukturen samt tjänster för effektivt utnyttjande av transportinfrastrukturen. Målet är ökad precision i alla åtgärder genom effektivt utnyttjade av information och ny teknologi.

Effektmål 2030
InfraSweden2030 har bidragit till ett betydligt ökat värde av befintlig transportinfrastruktur genom en djupare integration mellan olika aktörer i transportsystemet. Medborgare och företag i Sverige får ett mer effektivt transportsystem och en mer förutsägbar servicenivå. Svenska företag är framgångsrika leverantörer av kommersialiserade nya lösningar på den växande internationella tjänstemarknaden.

Fokusområdet leds av Gunnar Johansson

Övriga fokusområden i InfraSweden2030