Uppkopplad transportinfrastruktur

Området fokuserar på nya värdeskapande processer, lösningar och tjänster som möjliggörs av att infrastrukturen är uppkoplad med andra delar av transportsystemet.

Exempel är tjänster för effektivare drift och underhåll av infrastrukturen samt tjänster för effektivt utnyttjande av transportinfrastrukturen. Målet är ökad precision i alla åtgärder genom effektivt utnyttjande av information och teknologi.

Fokusområdet leds av Gunnar Johansson

Projekt i fokusområdet

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning

Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning

Växel med vertikalt rörlig korsningsspets för spårburen stadstrafik

Växel med vertikalt rörlig korsningsspets för spårburen stadstrafik

Rikare grannskap

Rikare grannskap

ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem

ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem

Lösningar för snabbare utveckling av skogsbilvägar

Lösningar för snabbare utveckling av skogsbilvägar

LifeExt-2

LifeExt-2

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering

Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering

Campus2030 – Enabling Systemic Solutions for Smart Roads

Campus2030 – Enabling Systemic Solutions for Smart Roads

iBridge – Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

iBridge – Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Smart flöde av tillgångsinformation för transportinfrastrukturen (SmartFlow)

Smart flöde av tillgångsinformation för transportinfrastrukturen (SmartFlow)

Mätbara klimatkrav i upphandling för ett hållbart byggande – fokus anläggningsmaskiner

Mätbara klimatkrav i upphandling för ett hållbart byggande – fokus anläggningsmaskiner

Dynamisk optimering för utveckling av klimatneutrala betongkonstruktioner

Dynamisk optimering för utveckling av klimatneutrala betongkonstruktioner

Managementperspektiv på en transformativ infrastruktursektor

Managementperspektiv på en transformativ infrastruktursektor

GaPS identification and training

GaPS identification and training

Framework Young Infra Academy

Framework Young Infra Academy

Forskningsfront transportinfrastruktur – Fördjupningsstudie om InfraSweden2030:s fokusområden

Forskningsfront transportinfrastruktur – Fördjupningsstudie om InfraSweden2030:s fokusområden

Effekt av miljövänliga transporter

Effekt av miljövänliga transporter

Young Infra Academy möter forskarna

Young Infra Academy möter forskarna

FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

Wavebreaker – verifiering av innovativ bullerdämpare

Wavebreaker – verifiering av innovativ bullerdämpare

Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri

Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri

Tåginducerade vibrationer i byggnader – testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion

Tåginducerade vibrationer i byggnader – testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion

TACK – Tunnlar Automatisk spriCK Övervakning genom Maskininlärning

TACK – Tunnlar Automatisk spriCK Övervakning genom Maskininlärning

Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar – REKO

Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar – REKO

LIVAR – Livslängdsoptimering av räler

LIVAR – Livslängdsoptimering av räler

Körbarhetsanalyser i tågsimulator ger möjlighet att i förväg prova infrastruktur

Körbarhetsanalyser i tågsimulator ger möjlighet att i förväg prova infrastruktur

Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

Förbättrad metod för paltning av bergbult

Förbättrad metod för paltning av bergbult

Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar

Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar

DMrail – Digitalisering av underhåll för en hållbar transportinfrastruktur

DMrail – Digitalisering av underhåll för en hållbar transportinfrastruktur

Detektion av spårskador i järnväg – Tågbaserade fältprov av prototyp

Detektion av spårskador i järnväg – Tågbaserade fältprov av prototyp

Big Bro 2.0

Big Bro 2.0

Restsaltmodeller för beslutsstödsystem

Restsaltmodeller för beslutsstödsystem

God ljudmiljö i stationssamhällen

God ljudmiljö i stationssamhällen

Kartläggning av internationella FoU-program inom InfraSweden2030:s fokusområden

Kartläggning av internationella FoU-program inom InfraSweden2030:s fokusområden

Förstudie i spårteknik och underhåll: Effektivisering av metodik, produktionsteknik ooch maskinell utrustning för JVG-underhåll

Förstudie i spårteknik och underhåll: Effektivisering av metodik, produktionsteknik ooch maskinell utrustning för JVG-underhåll

Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi

Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi

REPLAY: film i spår

REPLAY: film i spår

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Modellering korrosion i nya typer av betong

Modellering korrosion i nya typer av betong

Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsprojekt

Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsprojekt

Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager

Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

UPPSAMT 2.0 –  punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

UPPSAMT 2.0 – punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

Övriga fokusområden i InfraSweden2030

Klimatneutral transportinfrastruktur
Konstruktionslösningar och byggmetoder
Ökad produktivitet av infrastruktur
Tillståndsbedömning, drift & underhåll
Ökad kompetens och attraktivitet