Tillståndsbedömning och drift och underhållsmetoder

Sveriges byggda miljö har en tyngdpunkt i 1960- och 1970-talen men stora delar är väsentligt äldre. Utbytestakten är cirka en procent per år vilket innebär att vi måste ta hand om och förvalta den byggda miljön väl. Detta gäller inte minst vår transportinfrastruktur. Det är välkänt att underhållet av vår transportinfrastruktur har varit eftersatt under många år. Behovet av nya innovativa metoder för tillståndsbedömning och underhåll av vår transportinfrastruktur är mycket angeläget. Framtidens transportinfrastruktur kommer att vara än mer komplex och sammansatt, inte minst i takt med den snabba tekniska utvecklingen i samhället. Drift- och underhållsfrågor kommer därför att bli allt viktigare i framtiden och behöver tas med i beräkning redan vid planering av ny infrastruktur, något som idag förbises alltför ofta. Ökade krav på hållbarhet och resursutnyttjande i framtiden förutsätter nya lösningar som bygger på systemtänk och livscykelperspektiv och där kan drift- och underhållsaspekten spela en väsentlig roll.

Inriktningen på detta fokusområde är att främja utvecklingen av nya innovativa metoder och väsentliga förbättringar av befintliga metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen. Syftet är att på sikt bidra till att förbättra tillståndet på befintlig transportinfrastruktur och göra den mindre känslig för störningar.

Arbetet i fokusområdet leds av Anita Ihs, chef för avdelningen för Infrastruktur VTI.

 

 

Övriga fokusområden i InfraSweden2030