Projekt i InfraSweden2030

Projekt i InfraSweden2030 drivs genom samverkan mellan företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer i infrastrukturbranschen. Över 170 projektpartners medverkar.

 
God ljudmiljö i stationssamhällen

God ljudmiljö i stationssamhällen

Kartläggning av internationella FoU-program inom InfraSweden2030:s fokusområden

Kartläggning av internationella FoU-program inom InfraSweden2030:s fokusområden

Förstudie i spårteknik och underhåll: Effektivisering av metodik, produktionsteknik ooch maskinell utrustning för JVG-underhåll

Förstudie i spårteknik och underhåll: Effektivisering av metodik, produktionsteknik ooch maskinell utrustning för JVG-underhåll

Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi

Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi

REPLAY: film i spår

REPLAY: film i spår

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Modellering korrosion i nya typer av betong

Modellering korrosion i nya typer av betong

Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsprojekt

Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsprojekt

Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager

Integrerad geofysik för kartläggning av jorddjup och bergkvalitet i vattenpassager

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

UPPSAMT 2.0 –  punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

UPPSAMT 2.0 – punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

DigiRoad – Simulering av utläggning och packning av obundna material i vägproduktion

DigiRoad – Simulering av utläggning och packning av obundna material i vägproduktion

Kvalitetskontroll av markstabilisering genom seismisk mätning med optisk fiber

Kvalitetskontroll av markstabilisering genom seismisk mätning med optisk fiber

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Hållbar branschutveckling genom innovationsfrämjande upphandlingsstrategi

Hållbar branschutveckling genom innovationsfrämjande upphandlingsstrategi

Framtidens mobilitetsstationer

Framtidens mobilitetsstationer

Södra Cykelstambanan

Södra Cykelstambanan

Rullande Busskur

Rullande Busskur

Koncept för anläggningsfabriken

Koncept för anläggningsfabriken

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon

Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon

Automatiserad vägdrift

Automatiserad vägdrift

Förstudie för en nordisk provvägsanläggning

Förstudie för en nordisk provvägsanläggning

Förnyelse med platshärdade flexibla foder erfarenheter och framtida utveckling

Förnyelse med platshärdade flexibla foder erfarenheter och framtida utveckling

Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar

Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar

Smart cement för nya övervakningssystem

Smart cement för nya övervakningssystem

Prognostisering av spårtillväxt – asfaltbeläggningar

Prognostisering av spårtillväxt – asfaltbeläggningar

Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek

Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek

Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar

Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar

Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter

Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter

CREATE Box Pilot

CREATE Box Pilot

Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn – studier om upphandling och kontraktsstyrning

Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn – studier om upphandling och kontraktsstyrning

Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer

Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer

Digitalisering – Hela vägen

Digitalisering – Hela vägen

Vertex vertikala spårväxel – en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem

Vertex vertikala spårväxel – en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem

Fördjupad behovsanalys test- och innovationscenter för järnväg, RTIC

Fördjupad behovsanalys test- och innovationscenter för järnväg, RTIC

Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur – Konsekvenser och begränsning av ledningsbrott

Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur – Konsekvenser och begränsning av ledningsbrott

Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador

Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador

Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll

Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll

Halkfria vägar – Utveckling av uppvärmda cykelbanor med geoenergi

Halkfria vägar – Utveckling av uppvärmda cykelbanor med geoenergi

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

Pilotprojekt Young INFRA Academy

Pilotprojekt Young INFRA Academy

Provbelastning av kohesionspåle i lös lera

Provbelastning av kohesionspåle i lös lera

UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen

UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen

Effektivisering av processer och materialflöden i infrastrukturprojekt en testbädd inom projektet

Effektivisering av processer och materialflöden i infrastrukturprojekt en testbädd inom projektet

LifeExt – Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar

LifeExt – Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar

Tillgängligt 2030 för att nå nollutsläpp 2045

Tillgängligt 2030 för att nå nollutsläpp 2045

BIG BRO – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur

BIG BRO – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur

Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kompositmaterial

Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kompositmaterial

Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation i Äspölaboratoriet

Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar

Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar

Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana

Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana

Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner med transportinfrastruktur

Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner med transportinfrastruktur