Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Vilken betydelse har lokförarbeteendet för slitaget på hjul och spår, tågtrafikens partikelemissioner och bullerutstrålning? Till skillnad från tidigare undersökningar om järnvägens partikelutsläpp, som framför allt har baserats på fältmätningar utan kännedom om förarbeteende, använder denna genomförbarhetsstudie numerisk simulering för att angripa järnvägens hälso- och miljöeffekter. I ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare från skilda ämnesområden och industrin utvecklas ett världsunikt verktyg. Detta tar hänsyn till hela kedjan från lokförare, via slitaget på bromsblock och hjullöpbanor, till utsläppen av hälsofarliga partiklar. En betydande del av järnvägens totala klimatbelastning orsakas under infrastrukturens utbyggnation, och av underhållet under den efterföljande driften. Genom att undvika felprojekteringar i designfasen av nya banor, eller nya förarinstruktioner och hastighetsprofil för ett existerande spåravsnittdels, bidrar det aktuella projektet till InfraSweden2030s nyttoeffekt Kraftig minskning av intransportinfrastrukturens klimatbelastning.

Syftet med genomförbarhetsstudien är att skapa bästa förutsättningar för ett efterföljande forsknings- och innovationsprojekt (FoI-projekt). Målsättningen är att vidareutveckla funktionalitet hos VTIs tågsimulator för uppskattning av slitaget på bromsblock och hjullöpbanor under bromsning. En efterföljande implementering av en partikelpredikteringsmodell i ett FoI-projekt förbereds. Även slitaget i hjul‒rälkontakten kommer tas hänsyn till.