Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi

Markstabilisering blir allt vanligare för exploatering av områden med dålig bärighet då det leder till stora ekonomiska besparingar jämfört med alternativa metoder. Det är också bra ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv då det eliminerar deponeringsbehov, sparar natur­resurser och minimerar transporter. Det finns dock ett stort behov av bättre och volym­täckande kontrollmetoder för kvalitets­säkring. Projektet har fokus på kontroll av om man lyckats behandla den avsedda volymen, i omedelbar anslutning till inblandning av bindemedel, med elektrisk resistivitets­tomografi (ERT).

Projektet syftar till att utvärdera möjligheter och begränsningar för ERT verktyg för kvalitets­kontroll av markstabilisering. Eftersom resistiviteten förändras omedelbart efter inblandning av bindemedel, skulle ERT kunna användas för att snabbt kontrollera resultatet, så att kompletterande åtgärder kan vidtas i zoner med otillräcklig inbland­ning när personal och utrustning finns på plats.

Projektgruppen på LTH har stor kompetens vad gäller utveckling av ERT för ingenjörs­geologiska och geotek­niska tillämpningar, och omfattande erfarenhet av att föra ut ny teknik i praktisk användning. Projektdeltagarna från SGI, PEAB och NCC har tillsammans unik kompetens kring och erfarenhet av markstabilisering, samt forskning och utveckling av nya kontrollmetoder. Deras är aktiviteter inom stora markstabiliseringsprojekt banar väg för de fullskaletester som ska utföras, och utgör grund för fortsatt praktisk användning och spridning i branschen.

Metoden ska testas och verifieras i olika miljöer, skalor och typer av stabilisering, för att utreda upplösningsförmåga och begränsningar. Vidare hur mätutlägg och -strategier ska utformas. Metoden ska göras tillräckligt robust för att användas i alla väder i den tuffa miljö det rör sig om. Projektet förväntas leda fram till verifiering av ERT som ett effektivt verktyg för kontroll av mark­stabilisering, samt dokumentation av dess möjligheter och begränsningar. Vidare optimerad mätutrustning och datahanteringsprogramvara i prototypform.

Kontakt: torleif.dahlin@tg.lth.se