Kvalitetskontroll av markstabilisering genom seismisk mätning med optisk fiber

Markstabilisering blir allt vanligare för exploatering av områden med dålig bärighet då det leder till stora ekonomiska besparingar jämfört med alternativa metoder. Det är också bra ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv då det eliminerar deponeringsbehov, sparar natur­resurser och minimerar transporter. Det finns dock ett stort behov av bättre och volym­täckande kontrollmetoder för kvalitets­säkring. Detta projekt har fokus på kontroll av hållfasthets­tillväxten och baseras på seismisk mätning med optisk fiber som sensorkabel. Genom att installera kablarna i konstruktionen öppnar det möjlighet för efterkontroll på ett enkelt och repeterbart sätt vid godtyckliga tillfällen.

Projektet syftar till att testa och utvärdera seismisk mätning med optisk fiber som ett verktyg för kvalitetskontroll av markstabilisering. Mätning ska ske parallellt med traditionella sensorer (geofoner), för att ge möjlighet att utvärdera upplösning och signal-brusförhållande för respektive mätteknik. Om test och utvärdering visar att tekniken fungerar så bra som är förhoppningen planeras vidare metodanpassning och fullskaliga fältester i ett nytt FoI-projekt.

Projektgruppen på LTH har stor kompetens vad gäller seismik för ingenjörs­geologiska och geotekniska tillämpningar. Det finns omfattande erfarenhet av att föra ut utvecklad metodik och mätteknik i praktisk användning i samhället. Hydroresearch tillsammans med Silixa har 20 års erfarenhet av optisk fibermätning för tillståndskontroll och övervakning av geokonstruktioner. Projektdeltagarna från SGI, PEAB och NCC har unik kompetens om och erfarenhet av markstabilisering, samt forskning och utveckling av nya kontrollmetoder.

Mätförsök genomförs i ett första steg i laboratorium, och därefter med provinstallationer av optisk fiber i borrhål och ytnära i marken. Fälttester i begränsad skala ska genomföras i anslutning till mark­stabiliseringsprojekt. Data analyseras och utvärderas för respektive mätmetod, och för att därefter jämföras m.a.p. upplösning och signal-brusförhållande.

Kontakt: matteo.rossi@tg.lth.se