iBridge – Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Ett trådlöst sensornätverk på broar kopplas till en molntjänst för övervakning, tillståndsbedömning och underhållsplanering

I projektet iBridge kommer en fullskalig digital instrumentering av broar utvecklas och demonstreras. Syftet är att i samverkan med behovsägare dels förstå hur instrumentering bäst kan komplettera manuella besiktningar samt att påskynda industrialiseringen av digitala mät- och besiktningstjänster. Det övergripande målet är att automatisera och tillgängliggöra befintlig kunskap som kan minska infrastrukturägarnas, näringslivets och medborgarnas kostnader för broförvaltning. Behovet är stort; Trafikverket och Sveriges kommuner förvaltar tillsammans över 29 000 broar, därtill kommer enskilt ägda broar samt broar ägda av svenskt näringsliv.

Tidplan

Start 2020-08-03

Slut 2021-07-30

Projektansvarig

IoTBridge AB

Projektledare

Gunnar Johansson, gunnar.johansson@iotbridge.se

Partners

KTH, Stockholm Stad, Trafikverket samt CNet Svenska AB

Publikationer och bakgrundsmaterial