Förnyelse med platshärdade flexibla foder erfarenheter och framtida utveckling

Projektet tar avstamp i ett behov från VA-nätets ägare och de entreprenörer som är med i renoveringsarbetet av rörledningar. Då stora delar av Sveriges VA-nät är åldersstiget kommer en större mängd renoveringsarbeten, med efterföljande konsekvenser på trafik och infrastruktur, att behöva genomföras de kommande åren. En vanlig och smidig metod för att minska dessa konsekvenser är renovering genom infodring (relining) med s.k. flexibla foder. Nya aktörer och nya material- och installationslösningar gör dock att kravställningen och upphandlingsprocessen har blivit mer komplicerad.

Syftet med projektet är därför att förtydliga spelreglerna för affärsmässiga upphandlingar så att både ledningsägare och entreprenörer är medvetna om de krav och förväntningar som kan ställas på det flexibla fodrets materialegenskaper, livslängd och kvalité på installationen. Genom att ta ett samlat grepp över både äldre och nya material som installeras på den svenska marknaden kan bättre bedömningar över VA-nätets status och renoveringsbehov göras, och därmed också minska störningar och kostnader för väg- och järnvägsinfrastrukturen. Projektet kommer genomföras i sammarbete med både ledningsägare och företag vilket kommer ge ett helhetsperspektiv på problematiken. Därutöver kommer provföremål från äldre driftsatta flexibla foder att studeras med syfte att bedöma åldringsprocessen, vilket har gjorts i väldigt liten utsträckning nationellt och internationellt.

Genom att ta fram underlag för kravställan vid upphandling av flexibla foder tydliggörs spelreglerna på marknaden, vilket kommer främja val av material och processer som är affärsmässiga och samhällsekonomiskt mest effektiva. Projektet syftar också till att undersöka möjligheter för att ta fram en metod för kvalitetssäkring av nyinstallationer och tillsammans med studien av äldre installerade flexibla foder kan förbättrade bedömningar av drifttillståndet hos VA-nätet göras. Ny data kommer även ge möjligheten till nya beräkningsmodeller för tillståndsbedömning. Det kan förväntas ge ökad kostnadseffektivitet och lägre totalkostnad i transportinfrastrukturinvesteringar.

Aktörskonstellation

Aktörskonstellation är ihopsatt av forskare med spetskompetens inom polymera materials livslängd (Swerea KIMAB), simulering och karakterisering av polymera kompositmaterials egenskaper (Swerea SICOMP), provning/testning och materialkunskap om rör (RISE Rörcentrum) och ledning/planering/förnyelse av VA-nätet (RISE Urban Water). Renovera VA är ett konsultbolag som analyserar VA-ledningars förhållande, upprättar återgärdsplaner, prioriterar och kostnadsbedömer insatser i VA-nätet. Utöver det består projektet även av ledningsägare (4S) och ett antal företag med verksamhet inom förnyelse av rörledningsnätet.

Genomförande och förväntade resultat

Projektet kommer att delas upp i 6 arbetspaket: Litteraturstudie, projektledning, kommunikation och dokumentationGenomgång av befintliga testresultat; Test av ledningsnätsägares driftsatta rörRiktlinjer för kravställanMetod för kvalitetssäkring av nyinstallationer samt Kemiska risker och miljöstörande ämnen. De olika arbetspaketen i projektet kommer till större del löpa parallellt där varje aktör är huvudansvarig för en viss del. En viktig del kommer vara en kontinuerlig kommunikation med alla aktörer för att dra nytta av den breda konstellation och på så sätt nå generell konsensus. Resultaten kommer framför allt vara ledningsägarna och rörföretagen till gagn, men på det stora hela kommer samhället gynnas av en mer strukturerad, tydlig och överblickbar marknad för rörrenoveringar med flexibla foder.