DigiRoad – Simulering av utläggning och packning av obundna material i vägproduktion

Projektet DigiRoad syftar till att utveckla och validera ny simuleringsteknik av krossat obundet bergmaterial och dess interaktion med anläggningsmaskiner för att göra det möjligt att utvärdera och optimera hantering och kompaktering av bergmaterial. Genom att identifiera källor till varians i de obundna materialen i överbyggnaden kan förebyggande åtgärder motiveras och implementeras på ett tidigt stadium i planeringsprocessen. Ett framgångsrikt projekt har potential att ge stora besparingar i vägunderhåll och göra de svenska företagen inom infrastruktur mer konkurrenskraftiga genom att de kan leverera en bättre produkt till lägre kostnad. Projektet kopplar till både fokusmål 5.2 – Nya verktyg och beräkningsmodeller för tillståndsbedömning, samt 4.5 – Holistiska design- och dimensioneringsverktyg för transportinfrastruktur.

Ansökan behandlar flera av InfraSweden2030:s effektmål såsom ökad livslängd och lägre kostnad för underhåll, digitalisering av vägproduktion för förbättrad kvalitet och processförståelse, utveckling av världsledande simuleringsteknik, utvärdering av alternativa partikulära material och deras prestanda vid överbyggnader, samt identifiering av orsak-verkan samband mellan variation i packningsgrad och de olika processtegen där bergmaterial hanteras.

Projektets hypotes är att processkedjan vid vägproduktion leder till segregering av bergmaterialet vilket ger upphov till signifikant skillnad i styvhet efter kompaktering. Eftersom vägens framtida deformation direkt kan korreleras till förstärknings och bärlagrets packningsgrad och styvhet så har detta en stor inverkan på vägens livslängd. En förstudie vid Chalmers har genom ny simuleringsteknik och labbförsök bekräftat hypotesen. I projektet kommer simuleringstekniken utvecklas vidare och valideras genom såväl labbförsök som fullskaleförsök. I förlängningen kan projektresultaten förväntas leda till ökad produktivitet, kvalité och livslängd för svenska vägar. Metoder och algoritmer som utvecklas i projektet kommer att paketeras i mjukvara för spridning både inom och utanför projektgruppen.

Kontakt: johannes.quist@fcc.chalmers.se