Koncept för anläggningsfabriken

Anläggningsbranschen plågas av låg produktivitet och har stora effekter på miljön. Detta är i stor utsträckning en följd av dålig samordning av produktionsresurser, i jämförelse med tillverkningsindustrin, vilket beror på de väldigt dynamiska och rörliga processer som används vid anläggningsproduktion. Detta projekts vision är att gå från dagens fokus på enskilda maskiner och istället se hela arbetsplatsen som en samordnad och optimerad process, en anläggningsfabrik. Detta uppnås genom nyskapande användning av system-av-system-principer, samt idéer från Industri 4.0, inom denna domän.

Projektets syfte är att undersöka hur förbättrad koordinering av arbetet i infrastrukturprojekt kan leda till högre produktivitet, bättre resursutnyttjande och minskad miljöpåverkan. Projektets mål är att ta fram en övergripande konceptbeskrivning, som kan ligga till grund för framtida implementering och industrialisering. Projektet relaterar till utlysningens syfte genom att ta fram produktivitetshöjande metoder och verktyg som bidrar till resurseffektiva och miljömässigt hållbara transportinfrastrukturer. Bland InfraSweden2030:s fokusområden så behandlar projektet i första hand området ”ökad produktivitet av transportinfrastruktur för bättre samhällsnytta”, genom att införa ”ökat industriellt tänkande i hela byggprocessen”.

Aktörerna som deltar är Volvo Construction Equipment och Sandvik som bidrar med domänkunskap och tekniska system som ska kopplas ihop; Mälardalens högskola och RISE SICS, som bidrar med forskningskompetens inom system-av-system och arkitektur; samt Trafikverket, som associerad deltagare och bidrar med beställarens syn på vägprojekt. Utöver dessa nyckelpartners kommer ett stort antal andra aktörer att involveras, såsom entreprenadföretag, IT-tjänsteleverantörer,
mätsystemleverantörer, kommunikationsleverantörer, etc. Dessa kommer att knytas till projektet efterhand, och för fokuserade insatser.

Fokus i arbetet ligger på att identifiera de viktigaste aktörerna som behöver samverka, och deras incitament; genom värdeflödes- och livscykelanalys identifiera var förbättringar kan sättas in; samt ta fram arkitekturbeskrivning och informationsrepresentation för att förstå vilka byggstenar som finns och hur de ska  kommunicera. Projektet kommer att fokusera på vägbyggen, med tillhörande bergtäkt och asfaltsproduktion. De primära mottagarna av resultaten är de deltagande företagen, branschen i stort, samt forskarsamfundet.

Kontakt: jakob.axelsson@mdh.se