Ökad produktivitet av transportinfrastruktur för bättre samhällsnytta

Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen är en förutsättning för att få störst nytta av investerade medel. För detta krävs bl.a. en effektivare och mer samordnad planeringsprocess kring infrastrukturprojekt, mer samverkande samhällsbyggande, ökat industriellt tänkande i hela byggprocessen från tidiga skeden till förvaltningsskedet, tillämpning av modern datateknik (t.ex. ICT-plattformar, 3D-teknik, bygginformationsmodeller BIM, virtuell design och konstruktion VDC) för att optimera design- och produktionsprocesserna för infrastrukturbyggande, samt bättre affärs- och upphandlingsformer för ett effektivt utnyttjande av marknadsresurser.

Genom detta fokusområde vill InfraSweden2030 främja val av lösningar (produkter, metoder och processer) som är mest effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv samt ge leverantörsmarknaden rätt affärsmässiga förutsättningar.

Arbetet i fokusområdet leds av Johan Nyström, forskningsområdesledare på VTI.

johan.nystrom@vti.se

Exempel på innovativa lösningar inom detta fokusområde är:
  • Innovativa processer, verktyg och modeller för effektiv planering, design och dimensionering av transportinfrastruktur
  • Processer och metoder för optimering av värdeskapande aktiviteter och minimering av icke värdeskapande aktiviteter under anläggningens hela livscykel
  • Nya eller vidareutveckling av tekniska lösningar, modeller/verktyg och hållbara produktionsmetoder som ger ökad produktivitet
  • Nya funktionella virtuella informationsmodeller (BIM) som innefattar hela bygg- och förvaltningsprocessen
  • Specifikationer och metoder för effektivare kravhantering vid funktionsupphandlingar

 

 

 

Övriga fokusområden i InfraSweden2030