Om InfraSweden2030

Innovativa lösningar i transportinfrastrukturen

Transportinfrastrukturen är kritisk för att samhället ska fungera och utvecklas. Att kunna förflytta människor och varor är grundläggande för att möta utmaningar med, bostadsförsörjning, arbetsmarknad, klimatkollaps, integration, jämställdhet och säkerhet.

Transportinfrastrukturen sätter också ramar för lång tid framöver för hur samhället utvecklas geografiskt. Vägar som byggdes av romarna används fortfarande, och de vägar, rälsar, broar och tunnlar som vi bygger idag kommer ge förutsättningarna för våra barnbarns möjligheter.

Precis som allt annat i samhället påverkas transportinfrastrukturen av globala megatrender: hållbarhet och energieffektivitet blir allt viktigare, digitaliseringen förändrar hela industrier, urbaniseringen skapar stora skillnader mellan stad och landsbygd, och ekonomin blir alltmer tjänstebaserad.

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 arbetar för att Sverige år 2030 ska ha konkurrenskraftiga transportinfrastrukturleverantörer som bidrar till klimatneutrala transporter, vilka möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. Vår uppgift är att stötta innovationer i transportinfrastruktursektorn som nya material, teknologier, arbetsmetoder, kontraktsprocesser och samverkansformer. Genom att göra sektorn mer innovativ och dynamisk bidrar vi till att göra den mer attraktiv för högkompetenta människor, och de innovationer vi stödjer bidrar också till att minska transportinfrastrukturens miljöbelastning.

InfraSweden2030 har funnits i 4 år och har stöttat 96 innovationsprojekt som utvecklat bl.a. broar gjorda av odlad betong, infrastruktur för självkörande fordon, effektiva fabriksprocesser för att bygga infrastruktur, datorinlärning för bättre vinterväghållning, isfria tågväxlar och multifunktionella broar. Arbetet med att sätta programmets agenda görs av medlemmarna, som utgör den svenska transportinfrastruktursektorns huvudaktörer.

InfraSweden2030 är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas.  InfraSweden2030 administreras via KTH. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen. Men för att hitta innovativa och kreativa lösningar bjuds också aktörer från andra branscher in!

Aktiviteter i InfraSweden2030

Seminarier och möten
Varje år genomför InfraSweden2030 flera seminarier och konferenser med olika teman inom transportinfrastrukturområdet där vi samlar intressenter och initierar samarbeten. De teman som är på vår agenda kommer från arbete med våra medlemmar och i våra fokusområden.

Utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt.
InfraSweden2030 stödjer Vinnova när gäller inriktning och utformning på utlysningar för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt för smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur. Våra utlysningar bidrar till att utveckla innovationshöjden i den svenska transportinfrastrukturen.

Strategiska forsknings- och innovationsprojekt
Genom analyser av området, omvärldsbevakning och med stöd av våra medlemmar rekommenderar InfraSweden2030 Vinnova att finansiera ett mindre antal projekt inom strategiskt viktiga områden för transportinfrastruktur.

Nyheter och genomförda aktiviteter

14 nya projekt i InfraSweden2030

2018-års utlysning från Vinnova och InfraSweden2030, Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur, hade högt söktryck. Hela budgeten på 20 miljoner kronor blev intecknad med stöd till 14 innovationsprojekt runtom i Sverige.

läs mer

Innovationskluster Infra+Marint=Sant i oktober

Det nystartade Innovationskluster Infra inom InfraSweden2030 syftar till att skapa förutsättningar för att ta idéerna från innovationstävlingen ”Transformativ infrastruktur, Öresundsbron 2.0” vidare mot implementering

läs mer

FOI-dag tillsammans med Trafikverket

Forsknings- och innovationsdagen 2 april samlade nästan 100 deltagare från sektorn för att diskutera och gemensamt arbeta med frågan om hur vi tillsammans kan identifiera, och implementera, de bästa lösningarna.

läs mer

Från projektresultat till innovationer

Innovationsworskshop för projektledare eller andra representanter för pågående och avslutade projekt. Under dagen arbetar vi tillsammans för att ta projekten ett steg närmre implementering och innovation.

läs mer

Ny programstyrelse vald

21 mars 2019 valde InfraSweden2030:s medlemmar en ny styrelse till programmet. Den nya styrelsen kommer som ett av sina första beslut att ta ställning till vilken inriktning nästa utlysning från programmet bör ha, baserat på InfraSweden2030:s färdplan mot en hållbar och resurseffektiv transportinfrastrutkur. 

läs mer

InfraSweden2030 på COP24

Den 10 december medverkade Camilla Byström tillsammans med Kristina Gabrielii från vår syster-SIP Smart Build Environment i ett sidoevent till COP24 i Katowice, Polen.

läs mer

Hexagon-bro och havsodlad bro vann innovationstävling

Naturvårdsverkets Tävling Transformativ Infrastruktur – Innovation för nollutsläpp är nu avgjord och vinnarna utsågs under Almedalsveckan i Visby. I tävlingen arbetade lagen för att svara på frågan: ”Hur skulle Öresundsbron byggas 2045, helt utan utsläpp av växthusgaser?”

läs mer

Styrdokument

Fokusområden

Vad är en SIP?

Strategiska innovationsprogram gör att forskare, näringsliv och offentlig verksamhet enklare kan samarbeta för att utveckla innovationer i prioriterade områden. Programmen skapar öppna utlysningar för innovationer och fungerar som noder där olika parter kan samarbeta. Det finns för närvarande 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. De får stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Organisering

InfraSweden2030 är ett medlemsstyrt innovationsprogram. Medlemmarna utser programmets styrelse, som ger uppdrag till programmets ledningsgrupp. Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret.

Fyra personer står på rad.

InfraSweden2030:s programkontor. Från vänster: Tobias Abrahamsson, Lisa-Mi Swartz, Camilla Byström (programchef) och Fredrick Lekarp. Foto: Håkan Lindgren.

Gruppfoto på styrelsen för InfraSweden2030

InfraSweden2030:s styrelse. Från vänster: Camilla Byström, Tore Nilsson (ordf.), Staffan Hintze, Anna Bertilson, Mona Ringvik, Tommy Börjesson, Håkan Andersson, Mia Bartelson Enayatollah. Frånvarande: Ulf Håkansson, Maria Håkansson, Anna Lundman, Lars Spångberg. Foto: Tobias Ohls