Om InfraSweden2030

Vad är en SIP?

 

Strategiska innovationsprogram gör att forskare, näringsliv och offentlig verksamhet enklare kan samarbeta för att utveckla innovationer i prioriterade områden. Programmen skapar öppna utlysningar för innovationer och fungerar som noder där olika parter kan samarbeta. Det finns för närvarande 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. De får stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Innovativa lösningar i transportinfrastrukturen

 

Transportinfrastrukturen är kritisk för att samhället ska fungera och utvecklas. Att kunna förflytta människor och varor är grundläggande för att möta utmaningar med, bostadsförsörjning, arbetsmarknad, klimatkollaps, integration, jämställdhet och säkerhet.

Transportinfrastrukturen sätter också ramar för lång tid framöver för hur samhället utvecklas geografiskt. Vägar som byggdes av romarna används fortfarande, och de vägar, rälsar, broar och tunnlar som vi bygger idag kommer ge förutsättningarna för våra barnbarns möjligheter.

Precis som allt annat i samhället påverkas transportinfrastrukturen av globala megatrender: hållbarhet och energieffektivitet blir allt viktigare, digitaliseringen förändrar hela industrier, urbaniseringen skapar stora skillnader mellan stad och landsbygd, och ekonomin blir alltmer tjänstebaserad.

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 arbetar för att Sverige år 2030 ska ha konkurrenskraftiga transportinfrastrukturleverantörer som bidrar till klimatneutrala transporter, vilka möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. Vår uppgift är att stötta innovationer i transportinfrastruktursektorn som nya material, teknologier, arbetsmetoder, kontraktsprocesser och samverkansformer. Genom att göra sektorn mer innovativ och dynamisk bidrar vi till att göra den mer attraktiv för högkompetenta människor, och de innovationer vi stödjer bidrar också till att minska transportinfrastrukturens miljöbelastning.

InfraSweden2030 har funnits i 6 år och har stöttat 100+ innovationsprojekt som utvecklat bl.a. broar gjorda av odlad betong, infrastruktur för självkörande fordon, effektiva fabriksprocesser för att bygga infrastruktur, datorinlärning för bättre vinterväghållning, isfria tågväxlar och multifunktionella broar. Arbetet med att sätta programmets agenda görs av medlemmarna, som utgör den svenska transportinfrastruktursektorns huvudaktörer.

InfraSweden2030 är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas.  InfraSweden2030 administreras via KTH. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen. Men för att hitta innovativa och kreativa lösningar bjuds också aktörer från andra branscher in!

Aktiviteter i InfraSweden2030

 

Seminarier och möten
Varje år genomför InfraSweden2030 flera seminarier och konferenser med olika teman inom transportinfrastrukturområdet där vi samlar intressenter och initierar samarbeten. De teman som är på vår agenda kommer från arbete med våra medlemmar och i våra fokusområden.

Utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt.
InfraSweden2030 stödjer Vinnova när gäller inriktning och utformning på utlysningar för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt för smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur. Våra utlysningar bidrar till att utveckla innovationshöjden i den svenska transportinfrastrukturen.

Strategiska forsknings- och innovationsprojekt
Genom analyser av området, omvärldsbevakning och med stöd av våra medlemmar rekommenderar InfraSweden2030 Vinnova att finansiera ett mindre antal projekt inom strategiskt viktiga områden för transportinfrastruktur.

Organisering

 

InfraSweden2030 är ett medlemsstyrt innovationsprogram. Medlemmarna utser programmets styrelse, som ger uppdrag till programmets expertråd. Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret.

 

Styrelse, 2020-2021

 

Fredrik Bergström, WSP (ordf.), Staffan Hintze, Trafikverket (v. ordf.), Anna Bertilson, Malmö Stad, Maria Håkansson, KTH, Staffan Hintze, NCC, Ulf Håkansson, Skanska, Håkan Andersson, Sweco, Anders Bylund, Siemens, Monica Ringvik, AstaZero, Pär-Olof Dahlberg, Svevia, Ulrika Honauer, Trafikverket

 

Expertråd

 

Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier, Magnus Alfredsson, NCC Infrastructure, Magnus Bergendahl, Peab Anläggning AB, Katarina Malaga, RISE, Stefan Kratz, Trafikverket, Nils Rydén, Lunds Tekniska Högskola, Peter Ekdahl, Ramboll, Anita Ihs, VTI.

 

Fokusområdesledare

Stefan Uppenberg, WSP, Gunnar Johansson, Energimyndigheten, Beatrice Hällås, AFRY, Johan Nyström, VTI, Hawzheen Karim, VIAPM AB

 

Innovationsledare

 

Bodil Sandén, Lisa Johnsson, Hans Björkman, Coinnovate.

 

Programkontor

 

InfraSweden2030:s programkontor: Camilla Byström (programchef) Fredrick Lekarp (vice programchef), Franziska Sperling (administratör) och Marta Marko-Tisch (kommunikatör)