Om InfraSweden2030

 

Innovativa lösningar i transportinfrastrukturen

Vår vision är att Sverige år 2030 har konkurrenskraftiga transportinfrastrukturleverantörer som bidrar till klimatneutrala transporter, vilka möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

InfraSweden2030 är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmet möjliggör strategisk innovation genom att koppla ihop väg- och järnvägsteknik med det senaste inom material-, fordons- och kommunikationsteknologi, samt standardisering. InfraSweden2030 administreras via KTH. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen. Men för att hitta innovativa och kreativa lösningar kommer också aktörer från andra branscher att bjudas in.

 

Aktiviteter i InfraSweden2030

Seminarier och möten
Varje år genomför InfraSweden2030 flera seminarier och konferenser med olika teman inom transportinfrastrukturområdet där vi samlar intressenter och initierar samarbeten. De teman som är på vår agenda kommer från arbete med våra medlemmar och i våra fokusområden.

Utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt.
InfraSweden2030 stödjer Vinnova när gäller inriktning och utformning på utlysningar för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt för smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur. Våra utlysningar bidrar till att utveckla innovationshöjden i den svenska transportinfrastrukturen.

Strategiska forsknings- och innovationsprojekt
Genom analyser av området, omvärldsbevakning och med stöd av våra medlemmar rekommenderar InfraSweden2030 Vinnova att finansiera ett mindre antal projekt inom strategiskt viktiga områden för transportinfrastruktur.

 

Vad är en SIP?

Strategiska innovationsprogram gör att forskare, näringsliv och offentlig verksamhet enklare kan samarbeta för att utveckla innovationer i prioriterade områden. Programmen skapar öppna utlysningar för innovationer och fungerar som noder där olika parter kan samarbeta. Det finns för närvarande 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. De får stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

 

Organisering

InfraSweden2030 är ett medlemsstyrt innovationsprogram. Medlemmarna utser programmets styrelse, som ger uppdrag till programmets ledningsgrupp. Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret.

Fyra personer står på rad.

InfraSweden2030:s programkontor. Från vänster: Tobias Abrahamsson, Lisa-Mi Swartz, Camilla Byström (programchef) och Fredrick Lekarp. Foto: Håkan Lindgren.

 

Sju personer står i trappa

InfraSweden2030:s styrelse, 2018. InfraSweden2030:s styrelse. Övre raden från vänster: Håkan Andersson (Sweco), Lars Spångberg (Trafikverket), Ulf Håkansson (Skanska), Tommy Börjesson (SIS). Nedre raden, från vänster: Fredrik Åkesson (Dynapac), Staffan Hintze (NCC), Tore Nilsson (Sveriges Byggindustrier), ordförande. Foto: Håkan Lindgren. Saknas på bilden gör Johan Dozzi (Tyréns), vice ordförande och Annika Stensson Trigell (KTH)