Klimatneutral transportinfrastruktur

Transportinfrastrukturen utgör, både direkt och indirekt, en stor belastning på klimatet under hela dess livslängd. Vid produktion och underhåll används material och bränslen som ger stora koldioxidutsläpp. Infrastrukturens utformning påverkar även klimatbelastningen som transportfordonen som nyttjar infrastrukturen genererar. Inriktningen i detta fokusområde är att minska klimatpåverkan från transportinfrastrukturen genom att utveckla metoder, produkter och verktyg som stöder ett klimatneutralt samhälle under hela infrastrukturens livscykel, dvs planering, produktion, drift, underhåll och återvinning. Syftet är att främja utvecklingen av en transportinfrastruktur som är klimatsmart och i längden helt klimatneutral.

Insatser och aktiviteter inom fokusområdet syftar till minskad klimatpåverkan från transportinfrastrukturens hela livscykel genom att främja utveckling och demonstration av innovativa metoder, arbetssätt, produkter och verktyg.

Arbetet i fokusområdet leds av Stefan Uppenberg, WSP

Projekt i fokusområdet

Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager

Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager

Framtidens depåladdningskoncept – För en skalbar och snabb omställning av transportsektorn

Framtidens depåladdningskoncept – För en skalbar och snabb omställning av transportsektorn

Beslutsstöd med sensordata från spårtrafiken

Beslutsstöd med sensordata från spårtrafiken

FEST – Flygplatsen som energioptimerat Smart transportnav

FEST – Flygplatsen som energioptimerat Smart transportnav

Biobaserad asfalt för hållbar infrastruktur

Biobaserad asfalt för hållbar infrastruktur

Kommunikation för att stödja implementering

Kommunikation för att stödja implementering

Internationella aktiviteter för InfraSweden2030

Internationella aktiviteter för InfraSweden2030

InfraAwards 2022

InfraAwards 2022

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation

Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation

Förstudie Plan Zero – Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenader

Förstudie Plan Zero – Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenader

Hyperloop

Hyperloop

Nollutsläppsentreprenad – en förstudie för lösningar inom väganläggningsbranschen

Nollutsläppsentreprenad – en förstudie för lösningar inom väganläggningsbranschen

Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning

Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning

Rikare grannskap

Rikare grannskap

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering

Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering

Mätbara klimatkrav i upphandling för ett hållbart byggande – fokus anläggningsmaskiner

Mätbara klimatkrav i upphandling för ett hållbart byggande – fokus anläggningsmaskiner

Effekt av miljövänliga transporter

Effekt av miljövänliga transporter

Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur

Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Framtidens mobilitetsstationer

Framtidens mobilitetsstationer

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Automatiserad vägdrift

Automatiserad vägdrift

Vertex vertikala spårväxel – en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem

Vertex vertikala spårväxel – en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem

Halkfria vägar – Utveckling av uppvärmda cykelbanor med geoenergi

Halkfria vägar – Utveckling av uppvärmda cykelbanor med geoenergi

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

LifeExt – Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar

LifeExt – Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar

Tillgängligt 2030 för att nå nollutsläpp 2045

Tillgängligt 2030 för att nå nollutsläpp 2045

Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation i Äspölaboratoriet

Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation i Äspölaboratoriet

Övriga fokusområden i InfraSweden2030

Uppkopplad Transportinfrastruktur
Konstruktionslösningar och byggmetoder
Ökad produktivitet av infrastruktur
Tillståndsbedömning, drift & underhåll
Ökad kompetens och attraktivitet