Klimatneutral transportinfrastruktur

Transportinfrastrukturen utgör, både direkt och indirekt, en stor belastning på klimatet under hela dess livslängd. Vid produktion och underhåll används material och bränslen som ger stora koldioxidutsläpp. Infrastrukturens utformning påverkar även klimatbelastningen som transportfordonen som nyttjar infrastrukturen genererar. Inriktningen i detta fokusområde är att minska klimatpåverkan från transportinfrastrukturen genom att utveckla metoder, produkter och verktyg som stöder ett klimatneutralt samhälle under hela infrastrukturens livscykel, dvs planering, produktion, drift, underhåll och återvinning. Syftet är att främja utvecklingen av en transportinfrastruktur som är klimatsmart och i längden helt klimatneutral.

Arbetet i fokusområdet leds av Maria Brogren, hållbarhetschef på WSP. maria.brogren@wsp.com

Långsiktigt mål för området Till 2030 har InfraSweden2030 tydligt bidragit till en halvering av transportinfrastrukturens klimatpåverkan genom hela dess livscykel samt skapat goda förutsättningar för klimatneutrala transporter i Sverige. Svenska aktörer inom transportinfrastruktur exporterar i stor omfattning klimatsmarta lösningar på en global marknad.

Effektmål på kort sikt

 • Metoder för att beakta klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv används vid planering av ny transportinfrastruktur
 • Nya metoder och verktyg som väsentligt förbättrar resurseffektiviteten för transportinfrastruktur
 • Ökad kunskap bland aktörerna i sektorn om hur klimatpåverkan från transportinfrastrukturen konkret kan minskas
 • LCA för klimatpåverkan tillämpas av alla beställare som deltagit i projekt inom programmet
 • Leverantörer erbjuder lösningar för transportinfrastruktur som har väsentligt lägre klimatbelastning i ett livscykelperspektiv
 • Ökad efterfrågan från beställare, i Sverige och utomlands, på svenska innovationer för minskad klimatpåverkan från transportinfrastrukturen
 • Svenska aktörer deltar i internationellt eller EU-samarbete om innovationer för klimatneutral transportinfrastruktur
 • Ökad kännedom i samhället om infrastrukturbranschens klimatarbete
 • Kunskap från programmet används i relevanta utbildningar

Exempel på innovationer inom detta fokusområde kan vara:

 • Klimatsmarta lösningar för byggande och underhåll av transportinfrastruktur
 • Effektivare metoder för att förlänga livslängden på transportinfrastruktur och därigenom spara energi och resurser genom att inte behöva bygga nytt
 • Nya byggmaterial med lägre klimatpåverkan än dagens
 • Nya typer av vägbeläggningar som minskar transportfordonens bränsleförbrukning
 • Innovationer för energiutvinning ur transportinfrastruktur, t.ex. generera el från en trafikerad väg

Innovationsseminarier Tre innovationsseminarier för fokusområdet planeras till perioden augusti-september 2018. Syftet med seminarierna är att informera om kommande utlysning och om vad som är på gång i Sverige och övriga EU inom området klimatneutralt byggande, samt att diskutera gemensamma utvecklingsbehov och skapa förutsättningar för fler bra innovationsprojekt inom programmet. Preliminära platser och datum för seminarierna:

 • Stockholm den 29 augusti (eftermiddag)
 • Umeå i september
 • Göteborg i september

 

 

Övriga fokusområden i InfraSweden2030