Klimatneutral transportinfrastruktur

Transportinfrastrukturen utgör, både direkt och indirekt, en stor belastning på klimatet under hela dess livslängd. Vid produktion och underhåll används material och bränslen som ger stora koldioxidutsläpp. Infrastrukturens utformning påverkar även klimatbelastningen som transportfordonen som nyttjar infrastrukturen genererar. Inriktningen i detta fokusområde är att minska klimatpåverkan från transportinfrastrukturen genom att utveckla metoder, produkter och verktyg som stöder ett klimatneutralt samhälle under hela infrastrukturens livscykel, dvs planering, produktion, drift, underhåll och återvinning. Syftet är att främja utvecklingen av en transportinfrastruktur som är klimatsmart och i längden helt klimatneutral.

Insatser och aktiviteter inom fokusområdet syftar till minskad klimatpåverkan från transportinfrastrukturens hela livscykel genom att främja utveckling och demonstration av innovativa metoder, arbetssätt, produkter och verktyg.

Arbetet i fokusområdet leds av Stefan Uppenberg, WSP

Övriga fokusområden i InfraSweden2030

Uppkopplad Transportinfrastruktur
Konstruktionslösningar och byggmetoder
Ökad produktivitet av infrastruktur
Tillståndsbedömning, drift & underhåll
Ökad kompetens och attraktivitet