Konstruktionslösningar och byggmetoder för en hållbar och säker transportinfrastruktur

Transportinfrastruktursektorn kategoriseras inte sällan som en bransch där konkurrensen har stor potential att stärkas. Infrastrukturbyggen har traditionellt dominerats av detaljstyrda entreprenadkontrakt som i stor grad varit hämmande för utveckling och implementering av nya innovativa lösningar. Detta har också varit ett hinder för nya aktörer att ta sig in på denna marknad, vilket i sin tur motverkat konkurrensen.

Trots denna historiska och traditionella bakgrund genomgår även transportinfrastruktursektorn stora positiva förändringar. Nya upphandlingsformer har börjat tillämpas; Marknaden öppnas upp alltmer för internationella aktörer och därmed större grad av konkurrens. Alltmer diskussion förs i samhället och på politisk nivå om möjliga öppningar för privatfinansiering av infrastrukturprojekt. Högt ställda hållbarhetskrav och miljömål visar behovet av nytt tänk inom infrastruktursektorn med större fokus på resurssnålt byggande, systemtänk och livscykelperspektiv. Den snabba tekniska utvecklingen i samhället inte minst inom IT, kommunikation och material skapar stor utvecklingspotential inom traditionella sektorer såsom transportinfrastruktursektorn; Möjligheter för korsbefruktning och samspel mellan olika tekniska områden har aldrig varit så stor som idag.

Inriktningen inom detta fokusområde ligger på utvecklingen av innovativa och funktionella material och byggmetoder för hållbar och säker transportinfrastruktur. Inom fokusområdet läggs stor vikt på systemtänk och livscykelperspektiv samt på möjligheten att tillvarata utvecklingen inom andra områden som material och IT.

Arbetet i fokusområdet leds av Peter Ekdahl, affärsområdeschef på Ramböll

peter.ekdahl@ramboll.se

Exempel på innovationer inom detta fokusområde är:
  • Utveckling av innovativa material med skräddarsydda specifika egenskaper för att förbättra hållbarheten och säkerheten inom transportinfrastruktur. Det kan t.ex. handla om helt nya sorters asfalt och betong som är hållfastare än dagens men med mindre miljöpåverkan. Det kan också handla om ytmaterial som med hjälp av nanoteknik blir självläkande eller mindre skadekänslig.
  • Nya former av bärande konstruktioner som är lättare och mindre energikrävande än dagens men som fungerar ändamålsenligt och är lättare att bygga, kanske t.o.m. fabrikstillverka.
  • Nya konstruktioner som kan minska miljöpåverkan, minska underhållsbehoven, öka produktionshastigheten och produktiviteten samt förbättra arbetsmiljön. Dagens produktion och transport av byggmaterial står för ungefär 40 procent av de totala koldisoxidutsläppen.
  • Smarta konstruktioner som effektiviserar drift och underhåll genom att själva följer upp och kommunicerar sitt tillstånd.

 

 

Övriga fokusområden i InfraSweden2030