Konstruktionslösningar och byggmetoder

Transportinfrastruktursektorn kategoriseras inte sällan som en bransch där konkurrensen har stor potential att stärkas. Infrastrukturbyggen har traditionellt dominerats av detaljstyrda entreprenadkontrakt som i stor grad varit hämmande för utveckling och implementering av nya innovativa lösningar. Detta har också varit ett hinder för nya aktörer att ta sig in på denna marknad, vilket i sin tur motverkat konkurrensen.

Trots denna historiska och traditionella bakgrund genomgår även transportinfrastruktursektorn stora positiva förändringar. Nya upphandlingsformer har börjat tillämpas; Marknaden öppnas upp alltmer för internationella aktörer och därmed större grad av konkurrens. Alltmer diskussion förs i samhället och på politisk nivå om möjliga öppningar för privatfinansiering av infrastrukturprojekt. Högt ställda hållbarhetskrav och miljömål visar behovet av nytt tänk inom infrastruktursektorn med större fokus på resurssnålt byggande, systemtänk och livscykelperspektiv. Den snabba tekniska utvecklingen i samhället inte minst inom IT, kommunikation och material skapar stor utvecklingspotential inom traditionella sektorer såsom transportinfrastruktursektorn; Möjligheter för korsbefruktning och samspel mellan olika tekniska områden har aldrig varit så stor som idag.

Inriktningen inom detta fokusområde ligger på utvecklingen av innovativa och funktionella material och byggmetoder för hållbar och säker transportinfrastruktur. Inom fokusområdet läggs stor vikt på systemtänk och livscykelperspektiv samt på möjligheten att tillvarata utvecklingen inom andra områden som material och IT.

Arbetet i fokusområdet leds av Beatrice Hällås, projektledare för strategiska samverkansuppdrag på AFRY

 

Övriga fokusområden i InfraSweden2030

Klimatneutral transportinfrastruktur
Uppkopplad Transportinfrastruktur
Ökad produktivitet av infrastruktur
Tillståndsbedömning, drift & underhåll
Ökad kompetens och attraktivitet