logo
We are an amazing agency
The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary.
Read More →

Vinterns utlysning från InfraSweden2030 är öppen!

Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Erbjudandet riktar sig till företag, institut, universitet och högskolor samt andra juridiska personer med verksamhet i Sverige.

Ni kan söka finansiering för två typer av projekt: Genomförbarhetsstudier och Forsknings- och innovationsprojekt.

Utlysningen täcker samtliga fokusområden och gäller genomförbarhetsstudier samt mindre och större FOI-projekt. Utlysningen gäller innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur, som är både miljömässigt och socialt hållbar. Efterfrågas görs projekt som sammanlänkar transportinfrastruktur med informationsstruktur och även projekt som utvecklar metoder för klimatneutral infrastruktur.

Ansökningsperiod 6 nov 2017 – 14 feb 2018

Projektstart VT2018

Utlysningen har en budget på 36 Mkr under 3 år, minst 50% medfinansiering krävs.

Projekten kan omfatta en rad olika områden, till exempel konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Vi efterfrågar projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur efterfrågas och även utvecklingen av metoder för klimatneutral infrastruktur.

Möjliga projekttyper

Genomförbarhetsstudie   3-6 mån, max bidrag 300 tkr

Litet FOI-projekt  12-36 mån, max bidrag 1 Mkr

Stort FOI-projekt  12-36, ingen övre bidragsgräns

Förväntade resultat

Med den här utlysningen förväntar vi oss framför allt följande resultat:

  • Innovativa tekniska lösningar och metoder inom InfraSweden2030:s olika fokusområden
  • Effektivare verktyg för planering, upphandling, produktion, tillståndsbedömning och/eller uppföljning av transportinfrastruktur
  • Effektivare metoder för att föryngra och förlänga livslängden av transportinfrastruktur
  • Förslag till anpassning av regelverk eller standarder inom berörda områden
  • Utveckling och/eller demonstration av innovativa processer, verktyg och modeller för effektiv planering, produktion eller uppföljning
  • Ny kunskap om optimal samverkan mellan olika aktörer inom transportinfrastruktur
  • Vidareutveckling av tekniska lösningar, modeller/verktyg och produktionsmetoder
  • Hållbara konstruktionslösningar ur ett livscykelperspektiv
  • Innovativa och funktionella material och byggmetoder för att designa smart och grön transportinfrastruktur

 

Utlysningar är möjligheter att söka stöd till forsknings- och innovationsprojekt, via Vinnova.

InfraSweden2030 riktar sig till forskare och företag som vill utveckla transportinfrastruktur. Genom att söka stöd kan du få medfinansiering på upp till 50% i ditt projekt.

InfraSweden2030 överser två utlysningar per år. Programmet formulerar vilket område utlysningen ska handla om, och rekommenderar sakkunniga experter som utvärderar inkomna ansökningar. Vinnova fattar slutgiltigt beslut om vilka projekt som får stöd.

Avslutade utlysningar

 

Klimatneutral infrastruktur

(Stängde 28 april 2017)

Syftet med utlysningen var att främja utvecklingen av nya innovativa lösningar och väsentliga förbättringar för att kraftigt minska klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av den nuvarande och framtida transportinfrastrukturen genom hela dess livslängd.

Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

(Stängde 27 oktober 2016)

Syftet med denna utlysning var att utveckla lösningar för effektivare planering, industriella processer, funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer i den svenska transportinfrastrukturen. Lösningarna ska vara effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv och ge leverantörsmarknaden affärsmässiga förutsättningar.

Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

(Stängde 14 juni 2016)

Utlysningens syfte var att främja utvecklingen av nya innovativa metoder och väsentliga förbättringar av befintliga metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen. I förlängningen är målet att förbättra tillståndet på befintlig transportinfrastruktur och göra den mindre känslig för störningar.

Informations- och matchmakingträffar för utlysningen

 

Program kl. 14-16:

14:00  Om InfraSweden2030

14:15  Om samverkan och innovation

14:30  Om utlysningen

14:45  Formaliakrav och sökprocess

15:00  Fika, diskussion och matchmaking

 

Tider och platser:

Stockholm  9 nov, kl.14-16.

Göteborg  16 nov, kl 14-16.

Luleå  1 dec, kl 14-16.

Stockholm  18 jan, kl 14-16.