Projektträff med smarta idéer för framtidens transportinfrastruktur

Projektträff med smarta idéer för framtidens transportinfrastruktur

Hittills har drygt 30 projekt startats inom ramen för InfraSweden2030. I slutet av september fick många chansen att träffas kring projekten och inspireras av varandra.

Dome of Visions, den tillfälliga glaskupolen på KTH:s campus, var på eftermiddagen den 28 september möteplatsen för många som var intresserade av de projekt som fått stöd genom InfraSweden 2030. Det blev en eftermiddag fylld av initierade samtal och kunskapsutbyten. Sammanlagt presenterades över 30 projekt vid en postersession runt om i glaskupolen.

På projektdagen visades alla projekt upp via en postersession

Representanter från fyra av projekten fick chansen att berätta mer ingående om sina arbeten. Först ut var Joakim Hedegård från forskningsinstitutet Swerea KIMAB. Han berättade om ett projekt som ska bidra till att utveckla livslängdshöjande tekniker för befintliga stålbroar. Utmaningen är att öka livslängden på ett klimatneutralt och effektivt sätt. Det görs med hjälp av nya arbetssätt och tekniker för mätning, beräkning och behandling som kommer att presenteras i en verktygslåda. Projektet inleddes i juni 2017 och avslutas i december 2019.

– Behovet är akut för ungefär hälften av de stålbroar som finns i Sverige. Svetsförbanden är akilleshälen i utmattningsbelastade konstruktioner. Men tack vare nya, lokalt applicerade efterbehandlingsmetoder på kritiska positioner ska defekter kunna åtgärdas – tekniker och rekommendationer för detta utvecklar vi gemensamt i projektet, sa Joakim Hedegård.

Hur ska man attrahera fler talanger till transportinfrastrukturbranschen? En steg på vägen är idétävlingen Infra Awards Future Talent. Sofia Samaras, Sqore, arrangerar tävlingen.

Sofia Samaras från tävlingsföretaget Student Competitions (Sqore) redogjorde för planerna bakom idétävlingen Infra Awards Future Talent. Syftet och målet med projektet är att genom en idétävling attrahera och rekrytera talanger till transportinfrastrukturbranschen i Sverige. Fokus ligger på unga mellan 18 och 30 år.

– Tävlingen går ut på att deltagarna presenterar en idé till lösning till en förutbestämd utmaning. Om du som student fick vara med och bygga framtidens transportinfrastruktur, vad skulle du då ändra på och hur? tog Sofia Samaras som exempel.

Vinnaren belönas bland annat med prispengar och kommer också att ges möjlighet att träffa etablerade personer inom näringslivet. Tävlingen startar i oktober 2017 och avslutas i januari 2018.

Johan Nyström från VTI förklarade varför det är viktigt att ge entreprenörerna incitament att finna innovativa trafiklösningar som tar hänsyn till samhällsekonomiska värden

Nästa talare var Johan Nyström från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Syftet med det projekt han beskrev är att ta fram en konkret modell för hur samhällsekonomiska aspekter kan vägas in vid upphandling av väginvesteringar. Målet är att ge entreprenörerna incitament att finna innovativa trafiklösningar som tar hänsyn till samhällsekonomiska värden.

– Om inte nytänkande vid upphandlingen värdesätts så lönar sig inte innovationer för företagen, sa Johan Nyström.

Hittills har projektet resulterat i en vetenskaplig studie med svensk sammanfattning och utkast på text för ett förfrågningsunderlag om förseningsavgifter. Projektet påbörjades i december 2016 och är formellt avslutat, men en del arbete på den vetenskapliga artikeln återstår.

De fyra presentationerna avslutades med att Hugo Lang från Stockholms Lokaltrafik (SL) talade om tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana, som är Sveriges mest belastade spårinfrastruktur. Varje vardag sker 1,2 miljoner påstigningar längs tunnelbanans 10 mil långa spårsystem. Det ställer höga krav på att spårsystemet hålls i god kondition.

Hugo Lang (till vänster) från SL är inblandad i ett projekt som syftar till att göra spårunderhållet i Stockholms tunnelbana mer effektivt – och att minska risken för buller.

Syftet med projektet är att verifiera att ett mätsystem, som monteras på fordon i ordinarie trafik, kan göra spårunderhållet mer effektivt – och minska risken för buller. Projektet startade i oktober 2016 och avslutas i december 2018.

– Vi har kommit långt och avslutar nu installations- och etableringsarbetet. Efter det börjar vi ett intrimningsarbete av mätparametrarna, sa Hugo Lang.

Cirka 50 personer lyssnade på presentationerna och deltog sedan vid minglet efteråt. Det var första gången som programkontoret för InfraSweden2030 genomförde en projektträff av det här slaget.

Fredrick Lekarp, programkoordinator, var nöjd med arrangemanget:

– Det är många som har träffats för första gången i dag. Jag hoppas och tror att flera har låtit sig inspireras av varandra även om de kanske kommer från olika branscher. I dag var det viktigt för oss att visa bredden i vårt program genom att ha posterpresentation för samtliga våra projekt hittills.

– I framtiden kommer vi också att ha träffar med fokus på ett specifikt ämnesområde inom InfraSweden2030 och ge djupare presentationer av de projekt som berör just det ämnet. Det är genom våra projekt som vi tillsammans driver på utvecklingen och det kommer vi att uppmärksamma på flera olika sätt.

Nästa utlysningsperiod för nya projekt inom InfraSweden2030 pågår från 6 november 2017 till 16 februari 2018. Utlysningen gäller samtliga fokusområden och budgeten ligger på 36 miljoner kronor under tre år.

Text: YLVA CARLSSON

Foto: TOBIAS OHLS

Följ länkarna nedan för att ladda hem projektens poster:

 1. Automatisk inspektion av järnvägsbefästningar och spårskador
 2. BIGBRO – Decision support for maintenance and upgrading of transportation infrastructure
 3. CREATE BOX – Pilotprojekt, Tillämpning av konstnärliga interventioner för ökad innovation
 4. Digitalisering på väg
 5. En fördjupad behovsanalys för Railway Test och Innovation Center RTIC
 6. Forskningsfront – Transportinfrastruktur
 7. Förstärkning av broar med låg störning
 8. GaPS – Gaming and Participatory Simulation
 9. Halkfria vägar – Utveckling av uppvärmda cyckelbanor med geoenergi
 10. INFRA AWARDS – Innovationstävlingen för en hållbar och innovativ transportinfrastruktur
 11. INFRA AWARDS Future Talent – Idétävling för studenter
 12. Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer
 13. Inventering av INFRA Testbäddar
 14. Kartläggning av internationella FoU-program inom InfraSweden2030s fokusområden
 15. Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord
 16. LIFEEXT – Livslängdsförlängning av befintliga stålbroar – Prolonged life for exiting steel bridges
 17. Optimerad planering av järnvägsunderhåll
 18. Prognostisering av spårtillväxt i asfaltbeläggningar
 19. Provbelastning av kohesionspåle i lös lera
 20. Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för farkostkollisioner med transportinfrastruktur
 21. Smart cement för nya övervakningssystem
 22. Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar
 23. Standardkartläggning  inom ramen för InfraSweden2030
 24. Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation i Äspölaboratoriet
 25. Tillgängligt 2030 för att nå nollutsläpp 2045
 26. Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana – förädling av ljud i realtid från fordon
 27. Tillståndsbaserat underhåll av järnvägar baserat på sakernas internet-lösningar
 28. Tillståndsbedömning av asfalt och betong
 29. Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar
 30. UHPC som underhålls- och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen
 31. Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur – Konsekvenser och begränsningar av ledningsbrott
 32. Utvecklad broinfrastruktur
 33. Vertex vertikala spårväxel – En grund för ett hållbart järnvägstransportsystem
 34. Young Infra Academi (YIA) – En förstudie
 35. Young Infra Academy (YIA) – Pilotprojekt
 36. Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur