Hållbar branschutveckling genom innovationsfrämjande upphandlingsstrategi

En unik upphandlingsstrategi baserad på konkurrenspräglad dialog och samverkansavtal har trätt in på banan i Sverige i och med att Skellefteå kommun, som första kommun, vågat sticka ut hakan och använda detta. Detta forskningsprojekt avser att genom studier av upphandlingen och efterföljande genomförande av byggprojektet belysa, både ur beställarens och leverantörens perspektiv, olika aspekter kring denna innovationsfrämjande upphandlingsstrategi samt dess effekter på innovationssystemet. Leverantören får en ökad drivkraft för att arbeta med strategisk utveckling i och med denna upphandlingsstrategi främjar implementeringen genom ett tydligt öppet klimat samt incitamentsmodell. Konkurrenspräglad dialog som verktyg för att främja gemensam utveckling och öka innovationsgraden har använts exempelvis i Nederländerna och Storbritannien, men kunskapsnivån för denna typ av upphandlingsstrategi är däremot fortfarande låg inom den svenska kontexten. Trots att forskare visat på vilka effekter innovationsfrämjande upphandlingar, baserade på samverkan och funktion, kan åstadkomma är det sällan som beställare inom infrastruktursektorn vågar implementera nya upphandlingsstrategier. En orsak till detta är att nya strategier ofta medför en ökad risk och en osäkerhet om vad man i slutändan får ut av projektet.

Upphandling har länge ansetts vara en påverkande faktor med stor betydelse för utfallet av byggprojekt såsom effektivitet, kvalitet och innovation. Inom Sverige har upphandling som fenomen studerats allt intensivare med Formas nationella satsning ProcSIBE som syftar till att ta fram ny vetenskaplig kunskap och att stödja utvecklingen av svensk upphandling inom samhällsbyggandet. Detta forskningsprojekt angränsar till arbetet inom ProcSIBE men fungerar som ett komplement med tydligt fokus på att studera vilka effekter en ny upphandlingsstrategi kan ha på innovationssystemet, inte bara ur ett projektperspektiv, utan också för dess involverade aktörer på ett strategiskt och mer långsiktigt plan. Då det saknas stöd för både beställare i hur de ska introducera innovationsfrämjande upphandlingsstrategier och för leverantörer hur de kan bästa nyttja möjligheterna upphandlingsstrategin för med sig så har detta forskningsprojekt som mål att bistå aktörerna med råd och stöd kring dessa två komplicerade frågorna.

Tack vare det nära samarbetet med industrin och starka relation till närliggande forskningsprojekt finns mycket god potential till spridning av den ökade kunskap om upphandlingsstrategin som projektet bidrar med. Den starka kopplingen till ProcSIBE och dess närverk förstärker ytterligare möjligheterna till spridning både nationellt men också internationellt. Inblandade (såväl som andra) parter från industrin har visat stort intresse för projektet vilket bidrar till ett sug efter dess förväntade resultat. Genom att allt flera beställare ställer sig positiva till innovationsfrämjande upphandlingsstrategier som skapar större incitament till implementering av innovation i projekt ökar leverantörens drivkraft till att strategiskt utveckla och implementera innovationer som kan bidra till bättre projektresultat men också till en hållbarare branschutveckling.

Syfte, mål och effekter

Syftet med forskningsprojektet är att öka förståelsen för den innovationsfrämjande upphandlingsstrategin och dess effekter på innovationssystemet samt dess nya möjligheter för styrning och organisering av innovationssystemet som främjar hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Genom att studera den innovativa upphandlingsstrategin och dess effekter på innovationssystemet är målet med projektet:

  1. att beskriva vilka effekter upphandling kan ha på innovation och utveckling både inom byggprojekt men också för ett mer strategiskt innovationsarbete hos upphandlad leverantör
  2. att genom kunskap och goda exempel ta fram råd och riktlinjer till beställare (och andra intressenter) kring denna upphandlingsstrategi för att underlätta införandet med minskad risk och osäkerhet
  3. att genom kunskap ta fram handfasta råd och processtöd som kan underlätta leverantörernas strategiska utvecklingsarbete och främja implementering av innovation

Projektet bidrar genom att öka förståelsen för genomförandet av denna upphandlingsstrategi till att fler beställare ska våga ta steget och testa, men också genom råd och stöd till att beställarens vilja att implementera nya lösningar bättre kan nyttjas av leverantörerna i deras interna strategiska utvecklingsarbete. Effekterna av lyckosamt införande av innovationsfrämjande upphandlingsstrategier där samverkan och funktionalitet står i centrum kan resultera i bättre utnyttjande av den stora kreativa kompetens och kunskap som finns samlad hos branschens olika aktörer. Detta forskningsprojekt kopplar därigenom väl an till InfraSweden2030:s fokusområde 4.8 genom att de förväntade resultatet är råd och riktlinjer för utveckling och användning av nya innovationsvänliga upphandlingsformer där marknadens resurser bättre utnyttjas på ett effektivare sätt. Forskningsprojektet kopplar också generellt an till InfraSweden2030:s fokusområde 4 genom att ta fram råd och processtöd för hur leverantörer bättre kan utnyttja sina resurser i sitt strategiska innovationsarbete, mer specifikt hur de kan utnyttja innovationsfrämjande upphandlingar för implementering av innovationer.

Ytterligare information om projektet finns på Vinnovas webbsida

Kategori
Produktivitet